Slideshow shadow

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Kielcach przekazuje następujące informacje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 4/6, zwany dalej Administratorem.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iodo@dpsalberta.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez administratora zadań publicznych, wynikających wprost z przepisu prawa. Kwestie wykonywania przez Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach ustawowych zadań publicznych określone zostały min. w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz.1837) oraz w innych regulacjach – podstawa prawna  art. 6 ust. 1 lit. c oraz e  ogólnego rozporządzenia RODO.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz zaufane podmioty (przetwarzające dane) współpracujące z administratorem w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania jednostki na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 9. Podanie  przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku  nie podania przez Panią/Pana swoich danych osobowych, administrator nie będzie mógł zrealizować celu zadania ustawowego, co może skutkować  konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 10. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 11. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach