Slideshow shadow

Zasady przyjęcia do Domu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 31 października 2005 r.) do Domu kieruje się na podstawie:

1) pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej;


2) rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.


3) Do wniosku, o którym mowa pkt 1, dołącza się:

a) decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu, a także pisemną zgodę na jej potrącanie przez osobę ubiegającą się lub przedstawiciela ustawowego, a także zgodę na potrącanie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej z zasiłku stałego, w przypadku skierowania do domu ponadgminnego;

b) decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;

c) oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy;

d) zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.3)).


4) W przypadku gdy do domu kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu, wydanie decyzji o skierowaniu do domu nie wymaga przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2. Dokumenty te powinny zostać skompletowane w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia wydania decyzji o skierowaniu do domu.


5) Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 i 2, kompletuje ośrodek pomocy społecznej, oraz wydaje decyzję o skierowaniu do domu, a w przypadku gdy osobę ubiegającą się kieruje się do domu o zasięgu ponadgminnym, dokumenty te ośrodek przekazuje do właściwego ze względu na siedzibę domu powiatowego centrum pomocy rodzinie.


6) Pobyt w Domu jest odpłatny, zasady odpłatności regulują odrębne przepisy.


Podziękowania od Mieszkanki

 Dziękujemy Pani Dyrektor Alinie Roguli i pracownikom Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta za zorganizowanie nam:

wycieczek samochodowych w sezonie letnim:

 • Do Tokarni – zwiedzanie Skansenu
 • Do Młodzaw – zwiedzanie ogrodu botanicznego
 • Do Nowej Słupi – zwiedzanie Dymarek Świętokrzyskich
 • Do Borkowa nad zalew
 • Do Cedzyny nad zalew

wycieczek pieszych na terenie miasta i do parku

oraz uzyskanie biletów:

 • Do Filharmonii Świętokrzyskiej
 • Do Teatru im. S. Żeromskiego
 • Do Muzeum Narodowego na wystawę „Zwierzęta świata”
 • Na basen w Citi Parku

 

Brałyśmy również udział w Europeadzie – festiwalu zespołów ludowych, który odbywał się na terenie miasta, gdzie oglądałyśmy krajowe i zagraniczne zespoły ludowe pieśni i tańca.

 Janina Wójcik

Mieszkanka DPS im. Św. Brata Alberta

Kielce, 25.08.2014


Informacje nt. terapii zajęciowej

w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta

 Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta to kobiety przewlekle psychicznie chore, w wieku 31 – 99 lat, na stałe mieszkające w naszym Domu ze względu na stan zdrowia i/lub trudną sytuację osobistą.

Wiele mieszkanek poza schorzeniem psychiatrycznym cierpi też na inne problemy zdrowotne, również związane z podeszłym wiekiem.

 OPIS FORM POMOCY UDZIELANEJ W RAMACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ:

CEL OGÓLNY: usprawnianie mieszkanek w obszarze psychicznym, fizycznym i społecznym poprzez prowadzenie różnego typu zajęć.

CELE SZCZEGÓŁOWE (m.in.):

 • nabycie i/lub utrzymanie umiejętności w różnych dziedzinach życia – w zakresie m.in. czynności dnia codziennego i ogólnej zaradności, w zakresie sprawności motorycznej,
 • nauka pozytywnego nastawienia do siebie i innych, umiejętności komunikacji, ćwiczenie uwagi i koncentracji
 • integracja mieszkanek z przedstawicielami różnych grup ze szczególnym uwzględnieniem osób z podobnymi problemami zdrowotnymi,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych i sąsiedzkich,
 • wzmacnianie umiejętności funkcjonowania w grupie, współpracy z innymi, podziału pracy, odpowiedzialności,
 • wspomaganie rozwoju osobistego mieszkanek przez rozbudzenie artystycznych pasji i zainteresowań,
 • prezentacja różnych form aktywności mieszkanek wzmacniająca ich poczucie wartości.

Zajęcia polegają na wykonywaniu różnych (podział prac) bądź tych samych zadań (nauka określonych czynności) przez grupę kilku- kilkunastoosobową, stworzoną celowo (dobraną ze względu na stan zdrowia) lub samorzutnie (spośród chętnych mieszkanek).

 Biorąc pod uwagę stopień aktywności uczestniczek zajęć i formy realizowane w ramach terapii, przyjęte są:

 • formy aktywizujące, w których mieszkanki aktywnie uczestniczą w zajęciach terapeutycznych wykonując powierzone im zadania samodzielnie lub z pomocą terapeutów, jak również same angażują się we współprowadzenie zajęć dla innych mieszkanek (np. nauka haftu i szydełkowania)
 • oraz formy audytoryjne, w których mieszkanki są biernymi odbiorcami, uczestnikami, widzami (np. oglądanie występów artystycznych)

 Biorąc pod uwagę cel zajęć, zastosowane rodzaje terapii obejmują:

 • Terapię zabawą – zainteresowanie mieszkanek czynnościami nienastawionymi na widoczny rezultat, a dostarczającymi im przyjemności (pewne formy zajęć rekreacyjnych).
 • Terapię zajęciową, w której mieszkanki kierują się zamierzonym rezultatem, jednocześnie ważna jest sama czynność, jej plan, inicjatywa twórcza.
 • Terapię  pracą  zakładającą wykonanie zadań z pewnym określonym stopniem staranności, w określonym czasie, z zachowaniem określonych zasad i metod pracy, z naciskiem na odpowiedzialność za jej wynik i nadanie znaczenia użyteczności wykonanych przedmiotów.

 Przyjęte zróżnicowane formy i rodzaje terapii wynikają z możliwości percepcyjnych mieszkanek i zróżnicowanego stanu ich zdrowia psychicznego i fizycznego – niektóre osoby wymagają całkowitego wsparcia ze strony terapeutów i opiekunów.

Wiek nie jest przy tym jednoznacznym kryterium udziału w konkretnych formach wsparcia – specyfika schorzeń psychicznych powoduje, że w sytuacji zaostrzenia choroby nawet osoby „metrykalnie” młode okresowo nie czują się na siłach aby uczestniczyć w zajęciach.

 Rodzaje prowadzonych zajęć terapeutycznych:

Ergoterapia (z zaangażowaniem mieszkanek jako współprowadzące):

 • Haftowanie
 • Szydełkowanie
 • Krawiectwo
 • Hortikuloterapia

Treningi funkcjonowania na co dzień:

 • W zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej
 • W zakresie konieczności regularnego przyjmowania leków, rozpoznawania objawów choroby
 • W zakresie samodzielności i odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie (porządek we własnym pokoju, pomoc na oddziale, np. podczas posiłków, pomoc mniej sprawnym mieszkankom, pomoc w prowadzeniu zajęć z zakresu ergoterapii – haft i szydełko)
 • Dodatkowe zajęcia dostosowane do potrzeb i możliwości mieszkanek z chorobą Alzheimera:
 • terapia reminiscencyjna; oglądanie albumów ze zdjęciami
 • terapia funkcji poznawczych
 • trening orientacji w czasie i przestrzeni

Werboterapia – indywidualne rozmowy wspierające i motywujące do aktywności

Socjoterapia:

 • Ludoterapia/zabawoterapia – gry  i zabawy tematyczne, logiczne, dydaktyczne
 • Terapia ruchem – gimnastyka, ćwiczenia ogólnie usprawniające dostosowane do możliwości mieszkanek
 • Rekreacja:
  • silwoterapia,
  • organizacja spotkań świątecznych i imprez okolicznościowych z udziałem mieszkanek i zaproszonych gości – np. mieszkańców innych DPS-ów, uczestników ŚDS-ów,
  • udział w spacerach, wyjazdach, wycieczkach integracyjnych, kulturalnych, krajoznawczych.

Arteterapia, m.in.:

 • Rysunek
 • Rzeźba – masy plastyczne
 • Sztuki użytkowe – łączenie różnych technik przy tworzeniu drobnych przedmiotów, np. kartek świątecznych, okolicznościowych
 • Zdobnictwo i dekoratorstwo – decoupage, florystyka, dekoracje okolicznościowe i świąteczne
 • Muzykoterapia – wspólne słuchanie muzyki, śpiewanie
 • Biblioterapia – wspólne czytanie książek
 • Filmoterapia – projekcja i omawianie filmów
 • Teatroterapia – udział w zajęciach grupy teatralnej

Wewnątrz Domu znajdują się m.in. :

 

Nasza Kaplica oraz relikwie św. Brata Alberta

tekst alternatywny

Pokoje naszych mieszkanek

tekst alternatywny

Stołówki

tekst alternatywny

Świetlica

tekst alternatywny

Sala rehabilitacyjna

tekst alternatywny

Pokój pielęgniarek

tekst alternatywny