Slideshow shadow

Podziękowania od Mieszkanki

 Dziękujemy Pani Dyrektor Alinie Roguli i pracownikom Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta za zorganizowanie nam:

wycieczek samochodowych w sezonie letnim:

 • Do Tokarni – zwiedzanie Skansenu
 • Do Młodzaw – zwiedzanie ogrodu botanicznego
 • Do Nowej Słupi – zwiedzanie Dymarek Świętokrzyskich
 • Do Borkowa nad zalew
 • Do Cedzyny nad zalew

wycieczek pieszych na terenie miasta i do parku

oraz uzyskanie biletów:

 • Do Filharmonii Świętokrzyskiej
 • Do Teatru im. S. Żeromskiego
 • Do Muzeum Narodowego na wystawę „Zwierzęta świata”
 • Na basen w Citi Parku

 

Brałyśmy również udział w Europeadzie – festiwalu zespołów ludowych, który odbywał się na terenie miasta, gdzie oglądałyśmy krajowe i zagraniczne zespoły ludowe pieśni i tańca.

 Janina Wójcik

Mieszkanka DPS im. Św. Brata Alberta

Kielce, 25.08.2014


Zasady przyjęcia do Domu :

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 31 października 2005 r.) do Domu kieruje się na podstawie:

1) pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej;


2) rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.


3) Do wniosku, o którym mowa pkt 1, dołącza się:

a) decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu, a także pisemną zgodę na jej potrącanie przez osobę ubiegającą się lub przedstawiciela ustawowego, a także zgodę na potrącanie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej z zasiłku stałego, w przypadku skierowania do domu ponadgminnego;

b) decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;

c) oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy;

d) zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.3)).


4) W przypadku gdy do domu kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu, wydanie decyzji o skierowaniu do domu nie wymaga przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2. Dokumenty te powinny zostać skompletowane w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia wydania decyzji o skierowaniu do domu.


5) Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 i 2, kompletuje ośrodek pomocy społecznej, oraz wydaje decyzję o skierowaniu do domu, a w przypadku gdy osobę ubiegającą się kieruje się do domu o zasięgu ponadgminnym, dokumenty te ośrodek przekazuje do właściwego ze względu na siedzibę domu powiatowego centrum pomocy rodzinie.


6) Pobyt w Domu jest odpłatny, zasady odpłatności regulują odrębne przepisy.


W naszym Domu prowadzone są różnorodne formy zajęć, m. in.:

  • warsztaty terapii zajęciowej
  • zajęcia rehabilitacyjne zajęcia fitness
  • warsztaty komputerowe
  • teatrzyk kukiełkowy

Wewnątrz Domu znajdują się m.in. :

 

Nasza Kaplica oraz relikwie św. Brata Alberta

tekst alternatywny

Pokoje naszych mieszkanek

tekst alternatywny

Stołówki

tekst alternatywny

Świetlica

tekst alternatywny

Sala rehabilitacyjna

tekst alternatywny

Pokój pielęgniarek

tekst alternatywny