Slideshow shadow


Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach

Data publikacji strony internetowej: 2012-05-28 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brak możliwość przełączenia na wersję kontrastową,
 • brak możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • strona nie została zbudowana w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • odnośniki są wyeksponowane kolorem, odróżniającym się od zwykłego tekstu,
 • strona nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest , dostepnosc@dpsalberta.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 413676673. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ul. Żeromskiego 4/6

 • do budynku prowadzi jedno wejście główne od ulicy Żeromskiego gdzie nie ma podjazdu dla wózków
 • wjazd bez żadnych utrudnień architektonicznych na teren placówki jest możliwy przez bramę wjazdową dla pojazdów
 • od strony wewnętrznej dziedzińca istnieje bezpośredni dostęp do windy hydraulicznej umożliwiającej dojazd do I, II i III piętro
 • od strony wewnętrznej budynku obok bramy wjazdowej znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych wraz z dostępem do drugiej windy umożliwiającej dojazd do I, II i III piętra.
 • po wjeździe na dziedziniec znajdują się 4 miejsca parkingowe, nie ma wyznaczonych stanowisk parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 • istnieje możliwość zaparkowania zaraz obok umiejscowionej windy hydraulicznej, umożliwiającej wejście na teren budynku
 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach za wyjątkiem administracji
 • do budynku administracji prowadzą schody bez podjazdu
 • przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
 • toaleta dla niepełnosprawnych znajdują się na I piętrze budynku
 • wejście na teren budynku jest zabezpieczany przez osobę znajdującą się na portierni
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych
 • do budynku na parter oraz dziedziniec można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym, lecz ze względu na bezpieczeństwo mieszkanek nie ma możliwości wejścia na oddziały
 • nie ma możliwości skorzystania z obsługi tłumacza języka migowego

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wezwania pracownika administracji do omówienia sposobu załatwienia sprawy w wyznaczonym do tego miejscu na parterze budynku.

Oświadczenie sporządzono dnia: 17.09.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.